تلسکوپ های بازتابی یا تلسکوپ آینه ای در اینجا درج میشوند.