انواع دماسنج سیخ دار یا دماسنج سنسور نفوذی در اینجا درج میشود.